2024


  1. Qinghu Bai, Xin Huang,Shuo Du,Yang Guo, Chensheng Li, Wei Li, Junjie Li and Changzhi Gu,Multiple-polarization-sensitive photodetector Based on a plasmonic metasurface, Nanoscale (online) (2024)

  2. Sha Hu, Chao Wang, Shuo Du, Zhuoxuan Han, and Changzhi Gu, Dynamic and Polarization-Independent Wavefront Control Based on Hybrid Topological Metasurfaces, Nano. Lett. 24, 2041 (2024)

  3. Chensheng Li, Ruhao Pan, Changzhi Gu, Haiming Guo, Junjie Li, Reconfigurable Micro/Nano-Optical Devices Based on Phase Transitions: From Materials, Mechanisms to Applications, Adv. Sci. 2306344 (2024)

  4. Shuangquan Fang , Wenpeng Guo, Yuanyuan Huang, Mingjian Shi, Xuezeng Tian, Baogang Quan, Xinlong Xu, Jian Yi, Nan Jiang, Changzhi Gu, Angular dependent terahertz emission from the interplay between nanocrystal diamond film and plasmonic metasurface, iScience 27, 108939 (2024)

  5. Xinyi Xue, Wanyi Du, Wei Tao, Yuanyuan Huang, Zhen Lei, Lipeng Zhu, Yuxiao Zou, Ying Liu, Gangqin Liu, Changzhi Gu, Yunliang Li, Baogang Quan, Xinlong Xu,Giant Photon-Drag-Induced Ultrafast Photocurrent in Diamond for Nonlinear Photonics, Laser Photonics Rev. 23011469 (2024)

  6. Yang Guo, Jianmei Li, Ruifen Dou, Haitao Ye, Changzhi Gu, Quantum defects in two-dimensional van der Waals materials, Fundamental Research. online (2024)

  7. Jianmei Li, Wenyao Chang, Zirui Guo, Pinxu Li, Ziyi Fu, Cai Luo, Yanxue Hou, Yang Guo, Changzhi Gu, Enhancement of Second Hamonic Generation via Merging Bound states in the Continuum for Vacuum Ultraviolet Radiation, Appl. Phys. Lett. 124, 131702 (2024)

  8. Borislav Polovnikov, Johannes Scherzer, Subhradeep Misra, Xin Huang, Christian Mohl, Zhijie Li, Jonas Göser, Jonathan Förste, Ismail Bilgin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alexander Högele, and Anvar S. Baimuratov, Field-Induced Hybridization of Moiré Excitons in MoSe2/WS2 Heterobilayers, Phys. Rev. Lett. 132, 076902 (2024)

  9. Sen Xu, Xiaofeng Fan, Changzhi Gu, Weitao Zheng, David J. Singh, Mechanisms and control of bending of monocrystalline and polycrystalline films by gallium ion irradiation, Applied Surface Science 660, 159927 (2024)