2021


 1. S Hu, S Du, JJ Li, and CZ Gu, Multidimensional Image and Beam Splitter Based on Hyperbolic Metamaterials Nano Lett. 21, 1792-1799 (2021)

 2. Shuo Du, Zhe Liu, Chi Sun, Wei Zhu, Guangzhou Geng, Haitao Ye, Junjie Li and Changzhi Gu, Cross-nanofifin-based waveplate pixels for broadband hybrid polarization coding in near-field, Nanophotonics 10, 1505 (2021)

 3. Ruhao Pan, Zhe Liu, Wei Zhu, Shuo Du, Changzhi Gu, Junjie Li, Asymmetrical Chirality in 3D Bended Metasurface, Adv. Funct. Mater. 31, 2100689 (2021)

 4. Ming Xin, Wenze Lan, Gang Wang, Qiang Zhou, Changzhi Gu, and Baoli Liu, High-yield helicity-resolved Raman scattering with in-plane propagation of light in monolayer MoS2, Appl. Phys. Lett. 119, 153101 (2021)

 5. Leyong Hu, Yang Guo, Shuo Du, Shibing Tian, Junjie Li, Changzhi Gu, Probing trans-polyacetylene segments in a diamond film by tip-enhanced Raman spectroscopy, Diam. Relat. Mater. 116, 108415 (2021)

 6. Shanshan Chen, Zhiguang Liu, Huifeng Du, Chengchun Tang, Chang-Yin Ji, Baogang Quan, Ruhao Pan, Lechen Yang, Xinhao Li, Changzhi Gu, Xiangdong Zhang, Yugui Yao, Junjie Li, Nicholas X. Fang and Jiafang Li, Electromechanically reconfigurable opticalnano-kirigami, Nat. commun. 12, 1299 (2021)

 7. Guangzhou Geng, Wei Zhu, Ruhao Pan, Zhongshan Zhang, Changzhi Gu, Junjie Li, Precise tailoring of multiple nanostructures based on atomic layer assembly via versatile soft-templates, Nano Today 38, 101145 (2021)

 8. Y Yang, WG Liu, ZT Lin, RH Pan, CZ Gu, and JJ Li, Plasmonic hybrids of two-dimensional transition metal dichalcogenides and nanoscale metals: Architectures, enhanced optical properties and devices, Mater. Today Phys. 17, 100343 (2021)

 9. WG Liu, ZT Lim, CZ Gu, Y Yang and JJ Li, et al. Plasmonic Effect on the Magneto-Optical Property of Monolayer WS2 Studied by Polarized-Raman Spectroscopy, Appl. Sci. 11, 1599 (2021)

 10. Jixing Chen, Xiaofeng Fan, Jialin Liu, Changzhi Gu, Yunfeng Shi, Weitao Zheng, and David J. Singh, Interior Melting of Rapidly Heated Gold Nanoparticles, J. Phys. Chem. Lett. 12, 8170−8177 (2021)

 11. Jialin Liu, Xiaofeng Fan, Changzhi Gu, Yunfeng Shi, David J. Singh, Weitao Zheng, Effect of voids on nanocrystalline gold ultrathin film, Comput. Mater. Sci. 189, 110255 (2021)

 12. Fangrong Hu(胡放荣), Mingyang Zhang(张铭扬), Wenbin Qi(起文斌), Jieyun Zheng(郑杰允), Yue Sun(孙悦), Jianyu Kang(康剑宇), Hailong Yu(俞海龙), Qiyu Wang(王其钰), Shijuan Chen(陈世娟), Xinhua Sun(孙新华), Baogang Quan(全保刚), Junjie Li(李俊杰), Changzhi Gu(顾长志), and Hong Li(李泓), Silicon micropillar electrodes of lithiumion batteries used for characterizing electrolyte additives, Chin. Phys. B 30, 068202 (2021)

 13. Ce Li(李策), Wei Zhu(朱维), Shuo Du(杜硕), Junjie Li(李俊杰), and Changzhi Gu(顾长志), High-efficiency reflection phase tunable metasurface at near-infrared frequencies, Chin. Phys. B 30, 057802 (2021)