2023


 1. Shuo Du, Feng Jin, Xinbao Liu, Xin Huang, Yang Yang, Haifang Yang, Junjie Li, Qingming Zhang, Sheng Meng, Yang Guo, Changzhi Gu, Brightening and Control of Spin-Forbidden Dark Excitons ina Strained Monolayer Semiconductor, Laser Photonics Rev. 2300185 (2023)

 2. Peng Fu, Shuo Du, Wenze Lan, Leyong Hu, Yiqing Wu, Zhenfei Li, Xin Huang, Yang Guo, Weiren Zhu, Junjie Li, Baoli Liu & Changzhi Gu, Deep learning enabled topological design of exceptional points for multi-optical-parameter control, Communications Physics 6, 254 (2023)

 3. Wenze Lan, Peng Fu, Chang-Yin Ji, Gang Wang Yugui Yao, Changzhi Gu, and Baoli Liu, Visualization of photonic band structures via far-field measurements in SiNx photonic crystal slabs, Appl. Phys. Lett. 122:151102 (2023)

 4. Qinghu Bai, Xin Huang,Yang Guo, Shuo Du, Chi Sun, Leyong Hu, Ruixuan Zheng, Yang Yang, Aizi Jin, Junjie Li, Changzhi Gu, Gap-Surface-Plasmon Induced Polarization Photoresponse for MoS2–Based Photodetector, Nano Research, 16: 10272 (2023)

 5. Shen Zhao, Zhijie Li, Xin Huang, Anna Rupp, Jonas Göser, Ilia A. Vovk, Stanislav Yu. Kruchinin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ismail Bilgin, Anvar S. Baimuratov & Alexander Högele,Excitons in mesoscopically reconstructed moiré heterostructures, Nature Nanotechnology, 18: 572 (2023)

 6. Chensheng Li, Shuo Du, Ruhao Pan, Xiaoyu Xiong, Zhiyang Tang, Ruixuan Zheng, Yunan Liu, Guangzhou Geng, Jingbo Sun, Changzhi Gu,* Haiming Guo,* and Junjie Li*,Phase Change Materials-Based Bilayer Metasurfaces for Near-Infrared Photonic Routing, Adv. Funct. Mater. 2310626 (2023)

 7. Jianmei Li, Zirui Guo, Pinxu Li, Jingyi Liu, Xiaomin Zhai, Zeyu Chang, Wenyao Chang, Guankui Long, Binghui Niu, Yang Guo, Magnetic Fano resonance enhanced second-harmonic generation in chiral hybrid bismuth halides, Appl. Phys. Lett. 122: 091701 (2023)

 8. Guangzhou Geng, Ruhao Pan, Chensheng Li, Ruixuan Zheng, Yunan Liu, Zhongshan Zhang, Changzhi Gu, Junjie Li, Height-Gradiently-Tunable Nanostructure Arrays by Grayscale Assembly Nanofabrication for Ultra-realistic Imaging, Laser Photonics Rev. 2300073 (2023)

 9. Jun Zhou, Juan Cui, Shuo Du, Zihan Zhao, Jianfeng Guo, Songyang Li, Weifeng Zhang, Nan Liu, Xiaotian Li, Qinghu Bai, Yang Guo, Shuo Mi, Zhihai Cheng, Lin He, J. C. Nie, Yu Yang and Ruifen Dou, A natural indirect-to-direct band gap transition in artificially fabricated MoS2 and MoSe2 flowers, Nanoscale 15: 7792 (2023)

 10. Sen Xu, Xiaofeng Fan, Changzhi Gu, Yunfeng Shi, David J. Singh, Weitao Zheng, Molecular dynamics simulation of bubble growth under surface of tungsten under helium irradiation, Journal of Nuclear Materials, 573: 154154 (2023)

 11. Sen Xu, Xiaofeng Fan, Changzhi Gu, Weitao Zheng, David J. Singh, Molecular dynamics study of the tensile properties of gold nanocrystalline films irradiated by gallium Ions, Journal of Nuclear Materials, 581: 154448 (2023)

 12. Zehan Yao, Baogang Quan, Tianzhong Yang, Junjie Li, Changzhi Gu, Flexible supercapacitors based on vertical graphene/carbon fabric with high rate performance, Applied Surface Science, 610: 155535 (2023)

 13. 付朋, 蓝文泽, 郭阳, 顾长志, 深度学习赋能微纳光子学材料设计研究进展, 真空科学与技术学报 43(4): (2023)