2020


 1. Shengyan Yang, Zhe Liu, Haifang Yang, Aizi Jin, Shuang Zhang*, Junjie Li*, and Changzhi Gu*, Intrinsic Chirality and Multispectral Spin-Selective Transmission in Folded Eta-Shaped Metamaterials, Advanced Optical Materials 8, 1901448 (2020) (Inside Front Cover)

 2. Wei Zhu, Yuancheng Fan, Ce Li, Ruisheng Yang, Shi Yan, Quanhong Fu, Fuli Zhang,* Changzhi Gu* and Junjie Li *, Realization of a near-infrared active Fano-resonant asymmetric metasurface by precisely controlling the phase transition of Ge2Sb2Te5, Nanoscale 12, 8758 (2020)

 3. Wei Zhu, Ruisheng Yang, Guangzhou Geng, Yuancheng Fan, Xuyue Guo, Peng Li Quanhong Fu, Fuli Zhang,* Changzhi Gu* and Junjie Li *, Titanium dioxide metasurface manipulating highefficiency and broadband photonic spin Hall effect in visible regime, Nanophotonics 9(13), 4327 (2020)

 4. Yang Yang, Wuguo Liu, Zhongtao Lin, Ke Zhu, Shibing Tian, Yuan Huang, Changzhi Gu, and Junjie Li, Micro-Defects in Monolayer MoS2 Studied by Low-Temperature Magneto-Raman Mapping, J. Phys. Chem. C. 124, 17418 (2020)

 5. Ruhao Pan, Shuo Du, Zhe Liu, Wei Zhu, Ce Li, Changzhi Gu and Junjie Li, 3D cross-bended metasurfaces with polarization insensitivity and high-Q resonances, Journal of Optics 22, 105103 (2020)

 6. Ce Li, Wei Zhu, Zhe Liu, Ruhao Pan, Sha Hu, Shuo Du, Changzhi Gu and Junjie Li, Independent tuning of bright and dark meta-atoms with phase change materials on EIT metasurfaces, Nanoscale 12, 10065 (2020)

 7. Chi Sun, Tingting Hao, Junjie Li, Haitao Ye, Changzhi Gu*, The design and performance of hydrogen-terminated diamond metal-oxidesemiconductor field-effect transistors with high k oxide HfO2, Micro and Nano Engineering 6, 100046 (2020)

 8. Shuo Du, Zhe Liu, Haifang Yang, Junjie Li, Changzhi Gu*, High sensitive refractive index sensor based on spatial symmetry breaking Fano metamaterials fabricated by ion beam irradiation, Micro and Nano Engineering 9, 100076 (2020)

 9. Ruhao Pan, Zhancheng Li, Zhe Liu, Wei Zhu, Liang Zhu, Yunlong Li, Shuqi Chen, Changzhi Gu,* and Junjie Li*, Rapid Bending Origami in Micro/Nanoscale toward a Versatile 3D Metasurface, Laser Photonics Rev. 14, 1900179 (2020)

 10. Yang Guo, Yuan Huang, Shuo Du, Chi Sun, Shibing Tian, Hailan Luo, Baoli Liu, Xingjiang Zhou, Junjie Li and Changzhi Gu*, Real-space light-reflection mapping of atomically thin WSe2 flakes revealing the gradient local strain, Mater. Res. Express 7, 035904 (2020)

 11. Yang Guo, Bin Li, Yuan Huang, Shuo Du, Chi Sun, Hailan Luo, Baoli Liu, Xingjiang Zhou, Jinlong Yang, Junjie Li and Changzhi Gu*, Direct bandgap engineering with local biaxial strain in few-layer MoS2 bubbles, Nano Research 13(8), 2072 (2020)

 12. Wenze Lan, Jing Wang, Ming Xin, Yuan Huang, Changzhi Gu and Baoli Liu, Trion-to-exciton upconversion dynamics in monolayer WSe2, Appl. Phys. Lett. 117, 083107 (2020)

 13. Yuan Huang, Yu-Hao Pan, Rong Yang, Li-Hong Bao, Lei Meng, Hai-Lan Luo, Yong-Qing Cai, Guo-Dong Liu, Wen-Juan Zhao, Zhang Zhou, Liang-Mei Wu, Zhi-Li Zhu, Ming Huang, Li-Wei Liu, Lei Liu, Peng Cheng, Ke-Hui Wu, Shi-Bing Tian, Chang-Zhi Gu, You-Guo Shi, Yan-Feng Guo, Zhi Gang Cheng, Jiang-Ping Hu, Lin Zhao, Guan-Hua Yang, Eli Sutter, Peter Sutter, Ye-Liang Wang, Wei Ji, Xing-Jiang Zhou & Hong-Jun Gao, Universal mechanical exfoliation of large-area 2D crystals, NATURE COMMUNICATIONS 11, 083107 (2020)

 14. Sen Xu, Xiaofeng Fan, Changzhi Gu, Yunfeng Shi, David J. Singh, Weitao Zheng, First principles and molecular dynamics study of Li wetting and diffusion on W surfaces, Journal of Nuclear Materials 539, 152345 (2020)

 15. Jingnan Yang, Chenjiang Qian, Xin Xie, Kai Peng, Shiyao Wu, Feilong Song, Sibai Sun, Jianchen Dang, Yang Yu, Shushu Shi, Jiongji He, Matthew J. Steer, Iain G. Thayne , Bei-Bei Li, Fang Bo, Yun-Feng Xiao, Zhanchun Zuo, Kuijuan Jin, Changzhi Gu and Xiulai Xu, Diabolical points in coupled active cavities with quantum emitters, Light: Science & Applications 9:6, 2047 (2020)

 16. Jixing Chen, Xiaofeng Fan, Jialin Liu, Changzhi Gu, Yunfeng Shi, David J. Singh, and Weitao Zheng, Heating-Rate and Particle-Size Effects on Melting Process of Au Nanoparticles, J. Phys. Chem. C 124, 7414 (2020)